Tokyo Motor Show 2007 Interview: Tadashi Arashima, Toyota