Διαμαρτυρία βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού στο «Φιλοξενία»