Εργαζόμαστε με εταίρους και φίλες χώρες προτάσσοντας το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο ΥΠΑΜ