Πρόεδρος για κυπριακό, σχόλιο για προκλήσεις και δυο κράτη