Άκυρος λόγω νομικού κωλύματος ο διαγωνισμός για τους συνεργάτες της Ερευνητικής