Απαγορεύεται η λειτουργία χώρων εστίασης πέραν τις 7 το βράδυ