Ο παράγοντας που θα κρίνει εάν θα ακολουθήσουν χαλαρώσεις