Πως τοποθετούνται εργοδότες και συντεχνίες για τον 13ο μισθό