Τορναρίτης για ασυμβίβαστο βουλευτικής ιδιότητας & άλλων επαγγελμάτων