Αγωνία εργαζομένων για σχέδια στήριξης και 13ο μισθό