Δρ. Συλβάνα Πηλείδου, λειτουργός Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης