Διαφορετικές σχολές σκέψεις στο Εθνικό Συμβούλιο για την Πενταμερή