Παράδοση προϊόντων σε ανύμπορους δημότες της Αγλαντζιάς