Ζωντανή σύνδεση από τα κατασκευαστικά εργα στη Ρηγαίνης