Αλλάζει όψη η οδός Ρηγαίνης στο κέντρο της πρωτεύουσας