Αρχή αδειών εράνου: Ο τρόπος λειτουργίας και η νομοθεσία