Επίσκεψη στο ψυχίατρο και χορήγηση αντικαταθληπτικών συνεπεία της πανδημίας