Ευρώπη: Οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης της μισθολογικής ανισότητας των δύο φύλων…