Φουρλάς για καταπολέμηση του καρκίνου – Ενέργειες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου