Εκκλησία απέναντι από το ΚΥΤ Φυλακίου θα χτίσουν οι πρόεδροι κοινοτήτων