Οι συμβάσεις για την Άμυνα εξασφαλίζουν το Εθνικό συμφέρον