Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κήρυξε την Ε.Ε «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΔΜΙ»…