Έρμαιο του χρόνου και των δικαστικών διαδικασιών το σφαγείο Cypra