Κρατικές εγγυήσεις και ο ρόλος που καταλαμβάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία