Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για κινδύνους των δασικών πυρκαγίων