Πιστοποήτικα πληροφορικής στους μαθητές του ειδικού γυμνασίου και λυκείου