“Το YPG καλεί ξένους να ενταχθούν στις τάξεις της”