Η δύσκολη εξίσωση σχηματισμού κυβέρνησης στη Γερμανία