Μεταβίβασε σχεδόν όλη την περιουσία του στα παιδιά του ο Πρόεδρος