Αξιολογήθηκαν 15.000 αιτήσεις μη-επιστρεπτέας προκαταβολής στην ΑΜ-Θ