Επικεντρώνεται στους ορούς εντολής του απεσταλμένου η Κυβέρνηση