Εργασίες αποκατάστασης στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης