“Κανένας μόνος”, προτεραιότητα στα άτομα τρίτης ηλικίας