10 Κοινωνικές προκλήσεις, πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος