Αυξημένες ανάγκες για νοσηλευτές λέει ο Πρόεδρος Κλάδου Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ