Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου : Κενές σχεδόν οι μισές ώρες διδασκαλίας καθημερινά