Κωνσταντίνος Φίλης, έχει αλλάξει το εθνικό δόγμα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας