Μηχανισμοί ελέγχου για εντοπισμό καταχρήσεων στα νοσοκομεία