Απαγορεύεται δια νόμου το γέλιο στη Βόρεια Κορέα για έντεκα ημέρες