Γαλλικός χάρτης χωρίς την μισή Κωνσταντινούπολη και την Α. Θράκη