Ο δρ. Καραγιάννης μιλά την Ομίκρον και για τα νέα μέτρα