Χαράλαμπος Διονυσίου για πιλοτική εφαρμογή μηχανισμού καθαρισμού αέρα στα σχολεία