Χρονολόγιο | Ο νερόμυλος που έδωσε ηλεκτρικό ρεύμα στον κάτω Ζαρό