Πιλοτική εφαρμογή σχεδίου για μηχανικό καθαρισμό του αέρα στις σχολικές αίθουσες