Ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης συμπράτουν για την κυκλική οικονομία