Υποφραφή πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Καβάλας και ΔΙΠΑΕ Καβάλας