Επανσλειτουργεί το πάρκινγκ της Πλατείας Καπνεργάτη