Εξουσιοδοτημένη από τα μέλη της για λήψη μέτρων η ΕΤΥΚ για τις συλλογικές συμβάσεις