Εκατοντάνες τα παράπονα των πολιτών για τις αυτοαναφλέξεις στον Κοτσιάτη