Χαλλούμια μόνο ΠΟΠ: Παραλαβές και επάρκεια στην αγορά